privacyverklaring gastouder evelien

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bestaat dan niet meer. Ook binnen de gastouderopvang worden persoonsgegevens verwerkt. Daarom is deze privacyverklaring opgesteld. 

 

Met de privacy van u en uw kinderen ga ik zeer zorgvuldig om. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij met toestemming van de ouder of uit wettelijk kader. 

 

Als u besluit uw kind bij mijn gastouderopvang in te schrijven worden documenten opgesteld. De gegevens die hierin worden vastgelegd en bewaard worden door u gegeven. De gegevens zijn van belang om tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen en/of voor het voeren van de administratie.

 

Alleen gegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening, namelijk het opvangen van kinderen in mijn huis. Hierbij staat de kwaliteit van de opvang en de ontwikkeling van het kind centraal. De gegevens worden uitsluitend geregistreerd met als doel:

 

- Het opmaken en versturen van overeenkomsten van (kind)formulieren bij start van de opvang;

- Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging en de ontwikkeling van uw kind;

- Het onderhouden van mondelinge/schriftelijke/telefonische contacten;

- Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

 

Deze gegevens worden gevraagd vanuit overheidsverplichting (belastingdienst of de Wet Kinderopvang) of omdat er conform de overeenkomst een akkoord is gegeven.

 

In geval er controle plaatsvindt van de GGD, wordt de controleur inzage gegeven in de contracten, kindformulieren en eventuele aanvullende formulieren, voor zover daartoe een wettelijke verplichting geldt. Er wordt op toegezien dat deze stukken niet gekopieerd worden. 

 

In geval er controle plaats vindt van de belastingdienst, wordt de controleur alleen inzage gegeven in de contracten en administratie voor zover daartoe een wettelijke verplichting ligt. 

 

Alleen in geval van een calamiteit worden de door u verstrekte noodzakelijke gegevens en relevante informatie over uw kind gedeeld met derden (hulpverleners en achterwacht).

 

Gegevens van personen worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartermijn is van toepassing vanaf het moment dat uw kind de opvang verlaat en de overeenkomst is opgezegd. Aan alle verplichtingen dient te worden voldaan voordat de bewaartermijn van 7 jaar ingaat voor de contracten en de administratieve gegevens voor zover noodzakelijk voor de belastingdienst. Na het verstrijken van deze 7 jaar worden de gegevens verwijderd/vernietigd binnen 1 maand nadat het contract niet meer relevant is. 

 

U heeft te allen tijde het recht om gegevens in te zien, aan te vullen of te beperken zolang dit niet de wettelijke verplichting in de weg staat. Een verzoek kan schriftelijk bij mij ingediend worden. Ik zal binnen 14 dagen gehoor geven aan dit verzoek of u op de hoogte te stellen dat de gevraagde wijziging in strijd is met de wetgeving. 

 

De bescherming van de door u verstrekte gegevens neem ik serieus. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.  

 

Indien u een klacht met betrekking tot de gegevensverwerking of de uitvoering hiervan heeft, dan kunt u met mij contact opnemen.

 

Komt u er intern er niet uit of heeft u het gevoel dat uw klacht niet serieus genomen wordt, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.